Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding

Home/Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding
Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding 2017-10-13T08:31:06+00:00

Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding vindt op maandag tot en met vrijdag plaats bij Masterclass Educatie aan de Waltorenstraat 5B  te Harderwijk.

De aanmelding voor huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining vindt plaats door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van bovengenoemde formulieren.

Bij inschrijving voor huiswerkbegeleiding verbindt men zich voor tenminste twee maanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor. Een maand is een kalendermaand, beginnend op de eerste van die maand, en dient volledig voldaan te worden.

Annulering dient, minimaal één kalendermaand van tevoren, uitsluitend schriftelijk te gebeuren vóór de eerste van de maand. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld / bijlessen en of trainingen. Een bijlessen strippenkaart is een jaar geldig. De opzegtermijn voor huiswerk- en individuele begeleiding en bijles bedraagt één maand.

Voor de huiswerkbegeleiding geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Masterclass  Educatie voor huiswerkbegeleiding gesloten. In overleg kunnen toch bijlessen gegeven worden

Betaling dient vooraf te geschieden per maand via incasso, waarvoor Masterclass een rekening stuurt.

Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een maandtarief voor het gekozen aantal begeleiding dagen van september tot en met juni van het volgend kalenderjaar. Voor eindexamen leerlingen wordt de maand mei als laatste maand aangehouden. Gedurende de schoolvakanties wordt geen begeleiding gegeven. Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet en basisonderwijs in deze regio gelden. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.

Bij aanmelding wordt eenmalig € 25,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit geldt niet voor leerlingen die in het voorgaande schooljaar ook al door Masterclass Educatie zijn begeleid.

Actuele tarieven vindt u op de website van Masterclass Educatie.

De leerling betaalt altijd voor het aantal dagen dat is afgesproken in de overeenkomst, dus ook wanneer de leerling, om welke reden dan ook, niet is geweest.

Het afzeggen van een afspraak voor bijles of examentraining  door een leerling dient uiterlijk 48 uur van tevoren te gebeuren, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.

Een strippenkaart is een jaar geldig.

Indien voor een dienst niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de leerling. Vorderingen op deze gelden worden door ons te allen tijde uitbesteed.

Leerlingen bezoeken het huiswerkinstituut één, twee, drie, vier of vijf keer per week en minimaal anderhalf uur per keer.

Masterclass Educatie doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot schoolresultaten.

Masterclass Educatie sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van de leerlingen op leslocaties.

Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de cursus verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van Masterclass Educatie, mevrouw O. van Stralen.

Leerlingen zijn automatisch uitgeschreven per einde schooljaar of anders uiterlijk per 1 juli, daar er in de maanden juli en augustus geen les wordt gegeven. Voor een nieuw jaar dient men zich opnieuw op te geven.

Masterclass Educatie huiswerkbegeleiding is geopend tussen 13.30 uur en 17.30 uur.

In principe mogen leerlingen naar huis zodra zij klaar zijn met hun werk en dit is gecontroleerd door de begeleider.

Het is belangrijk dat de leerling voldoende en het juiste  huis- of schoolwerk meeneemt, zodat hij/zij vooruit kan werken.

Masterclass Educatie noteert de telefoonnummers (thuis, mobiel) van de leerlingen en belt wanneer de leerling zonder bericht van de ouders niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. Bij het niet beantwoorden van de telefoon door de leerling zal er gebeld worden naar de bij ons bekende mobiele nummers van de ouders. Indien deze ook niet beantwoord worden zal er een voicemailbericht worden achtergelaten.

 

.